پرش لینک ها

اپیزودها

اپیزود دهم – بدون لب خندیدن (2)

اپیزود دهم – بدون لب خندیدن (2)

اپیزود دهم – بدون لب خندیدن (1)

اپیزود دهم – بدون لب خندیدن (1)

اپیزود نهم – رویای جان به در برده

اپیزود نهم – رویای جان به در برده

اپیزود هشتم – نشستن برای برخاستن

اپیزود هشتم – نشستن برای برخاستن

اپیزود هفتم – ایستاده در خواب قسمت سوم

اپیزود هفتم – ایستاده در خواب قسمت سوم

اپیزود ششم – ایستاده در خواب قسمت دوم

اپیزود ششم – ایستاده در خواب قسمت دوم

اپیزود پنجم – ایستاده در خواب قسمت اول

اپیزود پنجم – ایستاده در خواب قسمت اول

اپیزود چهارم – به آینه نگاه کردم

اپیزود چهارم – به آینه نگاه کردم

اپیزود سوم – رز، به من قول بده

اپیزود سوم – رز، به من قول بده

اپیزود دوم – 22 سال قبل از 6 سال پیش

اپیزود دوم – 22 سال قبل از 6 سال پیش

اپیزود اول – من تقریبا یک جنایتکار بودم

اپیزود اول – من تقریبا یک جنایتکار بودم